1.0. Условия за ползване

1.1. Долупосочените условия за ползване и задължения (по-долу наричано за краткост “Споразумението”) за ползване на приложението “Природен” (по-долу наричано за краткост “Мобилното приложение” или “Услугата”) и всички останали свързани продукти и услуги, са под формата на обвързващо споразумение между Вас (също се използват и наречията “Вие” и “Потребителя”) и оператора на Мобилното приложение (също се използват наречията “Ние”, “Нас” и “Оператора”).

1.2. Чрез влизането и употребата на Мобилното приложение и всички свързани към него услуги, Вие признавате, че сте прочели, разбрали и отдавате вашето съгласие да бъдете обвързани от условията на настоящото Споразумение.

1.3. В случай, че влизате в това Споразумение от името на юридическо лице, Вие потвърждавате, че имате правото и способността да обвържете съответното юридическо лице с това Споразумение. Ако Вие нямате това право, или ако не сте съгласни с долупосочените условия, Вие не трябва да упражните Вашето правото на съгласие и съответно не бихте могли да използвате Услугата.

1.4. Вие признавате съществуването и обвързващата сила на Споразумението, въпреки електронния му формат, като договор между Вас и оператора на Услугата, който управлява употребата на Мобилното приложение и всички съпътстващи го услуги.

2.0. Профил и членство

2.1. Вие трябва да сте навършили 16 годишна възраст, за да използвате Мобилното приложение и Услугата. Чрез използването на Мобилното приложение и Услугата и чрез Вашето съгласие с това Споразумение, Вие гарантирате и утвърждавате, че сте навършили 16 годишна възраст.

2.1.1. Ако Вие създадете потребителски профил в Мобилното приложение, Вие сте отговорни за поддръжката на сигурността на Вашия профил и Вие сте напълно отговорни за всички дейности, които биват провеждани под профила, както и всякакви дрpoliуги действия, свързани с него.

2.1.2. Чрез създаване на потребителски профил в Мобилното приложение, Вие се съгласявате да Ви изпращаме съобщения на посочената от Вас електронна поща (e-mail) относно въпроси, свързани със използването на Вашия профил (сред които потвърждаване на регистрация, заявка за нова парола при забравена стара парола, промени в настоящите условия, и други).

2.2. Ние можем, но не сме длъжни, да наблюдаваме и преглеждаме нови профили преди да се запишете и да започнете да използвате Услугата.

2.3. Предоставянето от Ваша страна на фалшива и подвеждаща контактна информация от какъвто и да е вид може да доведе до прекратяване на Вашия профил.

2.4. Потребителят поема задължението да осведоми Оператора за всякакви неоторизирани употреби на своя профил или всякакви други нарушения в сигурността във възможно най-кратък срок. Операторът не носи отговорност за каквито и да е действия или пропуски от страна на Потребителя, включително и всякакви щети от всякакъв вид причинени вследствие на подобни действия или пропуски.

2.5. Ние си запазваме правото да да прекратим, временно спрем, или изтрием Вашия профил (или която и да е част от него) ако определим, че Вие сте нарушили някое условие от това Споразумение или че Вашето поведение или съдържание вероятно би накърнило нашата репутация и добро име.

2.6. Ако ние изтрием Вашия профил поради гореспоменатите причини, Вие нямате право да се регистрирате повторно за нашата Услуга. Ние можем да блокираме Вашия електронен пощенски адрес с цел предотвратяване на бъдещи регистрации.

3.0. Потребителско съдържание

3.1. Ние, като доставчици на Услугата, не притежаваме никакви данни, информация или материали (под общо наречие „Съдържанието“), които сте предоставили в мобилното приложение по време на ползването на услугата.

3.2. Единствено Вие сте отговорни за точността, качеството, целостта, законността, надеждността и целесъобразността на интелектуалната собственост или правото на използването на предоставеното Съдържание.

3.3. Ние имаме правото да наблюдаваме и модерираме създаденото от Вас Съдържание в или чрез помощта на Мобилното приложение.

3.4. Вие давате разрешение на нашия екип за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на съдържанието на Вашият потребителски профил единствено според изискванията за предоставяне на Услугата. Без да ограничаваме нито едно от тези изявления или гаранции, ние имаме право, без задължение, по наше собствено усмотрение да откажем или премахнем всякакво Съдържание, което според нас нарушава някоя от нашите политиките или по някакъв начин вреди на Услугата. Също така, Вие ни предоставяте правото за използване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, публикуване или разпространение на Съдържанието, създадено от Вас или съхранено във Вашия потребителски профил с търговска, маркетингова или друга подобна цел.

3.5. Операторът запазва правото си по всяко едно време да премахне съдържание ако го сметне като такова от политически или дискриминиращ характер.

4.0. Архиви

4.1. Извършваме редовно архивиране на Съдържанието и ще направим всичко възможно, за да гарантираме пълнотата и точността на тези Архиви. В случай на повреда на хардуер или загуба на данни, ние ще възстановим резервните копия автоматично, за да сведем до минимум последиците. Не носим отговорност за причинена загуба на данни породена от горепосочените случаи.

5.0. Препращане към други източници

5.1. Въпреки че Мобилното приложение и съпътстващите го услуги могат да Ви препратят към други източници (като уебсайтове, мобилни приложения и т.н.), ние не изразяваме, пряко или косвено, никакво одобрение, асоциации, спонсорство или принадлежност към някакъв свързан източник, освен ако не е изрично посочено тук.

5.2. Ние не носим отговорност за изследването и оценяването на физически или юридически лица, или съдържанието на техните източници, нито на техни предложения.

5.3. Ние не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Вие трябва внимателно да прегледате правните изявления и други условия за ползване на всеки източник, до който имате достъп чрез връзка в Мобилното приложение. Вие поемате отговорност за връзката си с други външни източници.

6.0. Забранени употреби

6.1. В допълнение към другите условия, изложени в Споразумението, е забранено да използвате Мобилното приложение или Съдържанието в него: (а) за каквито и да било незаконни цели; (б) да подтиквате други хора да извършват или да участват в незаконни дейности; (в) да нарушавате каквито и да било международни, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозите, да злоупотребявате, да обиждате, да вредите, да клеветите, да унижавате, да заплашвате или да дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, политически възгледи, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да качвате информация и съобщения от политически характер; (ж) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (з) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен софтуер, който може да бъде използван по начин, по който да повлияе на функционалността или работата на Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, на продукти и услуги на трети страни или на интернет; (и) да се извършват атаки от видовете: "spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl or scrape"; (й) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на защитните функции на Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, продуктите и услугите на трети страни или от Интернет. Запазваме правото си да прекратим Вашият достъп до Мобилното приложение при нарушение на правилата от Ваша страна.

7.0. Права върху интелектуалната собственост

7.1. “Права върху интелектуалната собственост” означава всички текущи и бъдещи, които принадлежат на Оператора права произлизащи от българското и европейското законодателство, сред които всякакви авторски права, запазени марки, дизайни, патенти, изобретения.

7.2. Операторът запазва правото си да започва съдебни производства в случаи на нарушения на гореспоменатите права, и всякакви други права върху интелектуалната собственост.

7.3. Това споразумение не Ви дава никакви интелектуални права, притежавани от Оператора или трети лица, и всички права от подобен характер ще останат при Оператора.

7.4. Всички запазени марки, структурни дизайни, графики и логота използвани с Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, представляват запазена марка на Оператора или лицензопритежатели. Други запазени марки, графики, логота използвани във връзка с Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, може да са запазени марки на други трети лица. Вашето ползване на Мобилното приложение и неговите услуги не ви дава никакви права или лиценз да възпроизвеждате или иначе използвате която и да е от запазените марки, принадлежащи на Оператора или трети лица.

8.0. Ограничена отговорност

8.1. В най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Операторът и неговите филиали не носят отговорност пред което и да е лице за непреки, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи щети (включително, без ограничение, щети за пропуснати печалби, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност), причинени по какъвто и да е начин, при която и да е теория за отговорността, включително, без ограничение, договор, непозволено увреждане, гаранция, нарушение на законовите задължения, небрежност или по друг начин, дори ако отговорната страна е била уведомена относно възможността за такива щети или е могла да предвиди такива щети. Ограниченията и изключенията също се прилагат, ако това средство за защита не ви компенсира напълно за загуби или провали по съществената си цел.

8.2. Операторът не носи отговорност за събития, организирани от трети лица, с или без помощта на Услугата, информацията за които бива съдържана и достъпна чрез Мобилното приложение. Операторът също така не носи отговорност за организацията и съдържанието на събития създадени от трети лица, както и за всякакви действия предприети от организатори или участници в събития.

8.3. При събитие, създадено и организирано от Потребител на Услугата, пълна отговорност за всички действия и информации носи конкретния Потребител, отговорен за създаването на конкретното събитие.

8.4. Посланията, съпровождащи създадени събития, не трябва да бъдат тълкувани като такива, които представляват вижданията и целите на Оператора и неговия екип.

9.0. Обезщетение

9.1. Вие се съгласявате да обезщетите и пазите Оператора и неговите филиали от и срещу всякакви задължения, загуби, щети или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, понесени във връзка с или произтичащи от твърдения, искове, действия, оспорвания или искания на трети страни, предявени срещу някое от тях в резултат или свързани с Вашето Съдържание, използването на Мобилното приложение и съпътстващите го услуги или някакви умишлени нарушения от Ваша страна.

10.0. Обвързваща сила

10.1. Всички права и ограничения, съдържащи се в настоящото Споразумение, могат да се упражняват и са приложими и обвързващи само дотолкова, доколкото те не нарушават приложимите закони и са предназначени да бъдат ограничени до необходимата степен, така че да не правят това споразумение незаконно, невалидно или неизпълнимо. В случай, че някоя разпоредба или част от разпоредба от настоящото Споразумение се счита за незаконна, невалидна или неприложима от компетентен съд, страните имат намерение останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното споразумение по отношение на предмет на настоящото и всички останали разпоредби или части от тях остават в пълна сила и действие.

11.0. Промени и изменения

11.1. Операторът запазва правото си да изменя настоящото споразумение или неговите условия, свързани с Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, по всяко време след публикуването на актуализирана версия на настоящото в Мобилното приложение. Операторът се задължава да уведоми Потребителя за всякакви промени, водещи до изменение на смисъла и целта на настоящото споразумение или неговите условия чрез съобщение, изпратено на електронната поща (e-mail) и уведомление в Мобилното приложение. В случай, че Потребителят продължи да използва Мобилното приложение след такива промени, то следва да се счита, че дава своето съгласие спрямо тези промени.

12.0. Приемане на тези условия

12.1. Вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и се съгласявате с всички негови условия. Чрез достъп до и използване на Мобилното приложение и Услуга, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това споразумение, нямате право да осъществявате достъп до или да използвате Мобилното приложение и Услуга.

13.0. Контакти

13.1. За да разберете повече за това споразумение или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с него, можете да изпратите имейл на contact@priroden.org.

Този документ е актуализиран на 20.04.2021.